Marketing

Javni uvid u Nacrt Plana detaljne regulacije Radne zone „Jugoistok II-A“

konkurs

GRAD ZRENJANIN

GRADSKA UPRAVA

ODELJENJE ZA URBANIZAM

 

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr. i 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 i 83/18)

i članom  54.-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br. 64/15)

 

oglašava

JAVNI UVID U NACRT

 PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNE ZONE “JUGOISTOK II-A“

U ZRENJANINU

 

Nacrt PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNE ZONE “JUGOISTOK II-A“ U ZRENJANINU (u daljem tekstu: Nacrt urbanističkog plana) obuhvaćen je deo planirane radne zone Jugoistok II,  koja se nalazi na jugoistočnoj strani naseljenog mesta Zrenjanin.

 

1. JAVNI UVID U NACRT URBANISTIČKOG PLANA ODRŽAVA SE U TRAJANJU OD 30 DANA, OD 23. novembra 2018. god. DO 24. decembra 2018.god.

 

U skladu sa čl. 54.-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, nacrt urbanističkog plana biće izložen na javni uvid svakog radnog dana u holu zgrade Skupštine grada Zrenjanina, Trg Slobode 10, i u prostoriji 112 od 9,00 do 14,00 časova. Povremeno prisustvo predstavnika obrađivača urbanističkog plana biće obezbeđeno po potrebi.

 

Nacrt urbanističkog plana biće dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti:

 

– u analognom i digitalnom obliku u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u prostoriji br. 112 nadležnoj za poslove planiranja i urbanizma, i u holu zgrade

 

– u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Grada Zrenjanina (www.zrenjanin.rs)

 

Primedbe na Nacrt urbanističkog plana fizička i pravna lica mogu dostaviti u pisanoj formi na adresu: Gradska uprava grada Zrenjanina, Odeljenje za urbanizam, Odsek za urbanizam i prostorno planiranje, Trg Slobode 10, 23000 Zrenjanin (primedbe dostaviti na pisarnici ili putem pošte), u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 24. 12. 2018. godine.

 

2. JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE na kojoj će biti razmatrane dostavljene primedbe tokom javnog uvida, održaće se u multimedijalnoj sali (prostoriji br. 101) u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, Trg Slobode 10, 25. 12. 2018. god sa početkom u 15,00 časova.

 

Javnoj sednici će prisustvovati odgovorni urbanista, predstavnici obrađivača i nadležnog organa, kao i fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji  mogu usmeno da obrazlože podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

 

Podeli članak
sinovoz