Hronika YSLAJDER

KOJE INFORMACIJE GRAĐANI NAJČEŠĆE TRAŽE OD PREKRŠAJNOG SUDA

Sedište Prekršajnog suda

ZRENJANIN – U Prekršajnom sudu u Zrenjaninu najčešće su tražene sledeće informacije: u kojoj fazi se nalazi određeni postupak, zatim o toku predmeta prekršajnog postupka, o imenu postupajućeg sudije, o datumu zakazanih ročišta (pretresa), o ranijoj osuđivanosti određenog lica, o broju osuđujućih presuda za određeno lice i o prebivalištu okrivljenog.

Sedište Prekršajnog suda

Ove informacije od Prekršajnog suda u Zrenjaninu mogu se tražiti u formi zahteva za slobodan pristup informacijama, mogu se uputiti telefonskim putem ili putem pismene korespodencije.

Stranke mogu sudu uputiti zahtev za izdavanje uverenja da li se protiv njih vodi prekršajni postupak, da li su prekršajno kažnjavani, da li im je izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti ili zabrana obavljanja delatnosti pravnom licu.

“U načelu, sve informacije kojima raspolaže Prekršajni sud u Zrenjaninu, a koje su nastale u radu ili u vezi sa radom ovog suda, sud će saopštiti onome koji traži informacije. Pristup informacijama može biti uskraćen ili ograničen u određenim slučajevima, između ostalog, ukoliko bi time bili ugroženi život, zdravlje ili sigurnost nekog lica, zatim omelo ili otežalo sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, ozbiljno ugrozilo odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost, ili međunarodne odnose”, navode u ovdašnjem Prekršajnom sudu.

Prekršajni sud u Zrenjaninu navodi da neće udovoljiti zahtevu ako tražilac zloupotrebljava prava na pristup informacijama od javnog značaja, naročito ako je traženje nerazumno, često, kada se ponavlja zahtev za istim ili već dobijenim informacijama, ili kada se traži preveliki broj informacija.

Podeli članak
sinovoz
FAM