Ekonomija YTOP

OGLAS O ZAKUPU LOKALA NA NOVOJ PIJACI

JKP “PIJACE I PARKINZI”
BROJ: 1050/1
DANA: 28. 09. 2016.
ZRENJANIN

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Pijace i parkinzi“ Zrenjanin iz Zrenjanina broj 9/87-1 od 28. 09. 2016. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – LOKALA NA NOVOJ PIJACI U ZRENJANINU

I Raspisuje se javni oglas za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora-lokala i to:
1. Lokal br. 3 u lameli M-1 neto površine 12,70 m2 koji se nalazi na Novoj pijaci u Zrenjaninu.
Raspored lokala se može videti na skici koja se nalazi u JKP „Pijace i parkinzi“ Zrenjanin.

II Poslovni prostor – lokal daje se u zakup na određeno vreme na period od 5 godina.

III Početna cena zakupa lokala iznosi mesečno 1.090,00 din/m2.
Visina zakupnine postignuta i ugovorena menjaće se mesečno u toku trajanja zakupa usklađivanjem sa rastom indeksa potrošačkih cena koje objavljuje Republički zavod za statistiku.
Postignuta cena zakupa predstavlja cenu sa PDV-om.

IV Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna, fizička lica i preduzetnici:
a. Pravna lica i preduzetnici
– da je registrovano za obavljanje određene delatnosti,
– da protiv njega nije pokrenut postupak prinudnog poravnanja, stečaj ili likvidacije, odnosno da mu nije zabranjen rad na osnovu sudske ili druge odluke sa obavezujućom snagaom,
– da potencijalni zakupac ili član njegovog porodičnog domaćinstva, odnosno povezana lica pravnog lica, nemaju neizmirenih obaveza po osnovu ranije zaključenih ugovora o zakupu poslovnog prostora sa preduzećem,
– da priloži dokaz da mu poslovni računi nisu u blokadi u poslednja tri meseca.
b. Fizička lica
– obavezu da se registruje za obavljanje odgovarajuće delatnosti do isteka roka za zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora,
– da potencijalni zakupac ili član njegovog porodičnog domaćinstva, nemaju neizmirenih obaveza po osnovu ranije zaključenih ugovora o zakupu poslovnog prostora sa preduzećem.

Pod članom porodičnog domaćinstva podrazumevaju se bračni drug, deca i roditelji zakupca i njegovog bračnog druga.

V Pri konkurisanju obavezno navesti visinu zakupa za lokal.
Kao sastavni deo ponude budući zakupac prilaže pismenu izjavu da prihvata sve uslove iz javnog oglasa i da se oni imaju ugraditi u ugovor o zakupu lokala, kao i da lokal neće izdavati u podzakup.
Pismena izjava treba da sadrži sve potrebne podatke za identifikaciju podnosioca prijave (tačan naziv pravnog lica odnosno radnje, matični broj pravnog lica, JMBG za vlasnika radnje ili drugo fizičko lice, adresu sedišta pravnog lica ili radnje, odnosno adresu prebivališta vlasnika radnje i drugog fizičkog lica i sl. ), delatnost koja će se obavljati i jasno izraženu volju za koji poslovni prostor se prijava podnosi. Kao prilog ponude budući zakupac dostavlja i dokaze o ispunjenosti uslova iz tačke IV ovog oglasa.

VI Pravo učešća u postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom za zakup poslovnog prostora, uslovljeno je uplatom garantnog iznosa od 30.000,00 dinara, na račun Uprave za javna plaćanja broj 840-943804-49 ili na blagajni preduzeća, sa naznakom „Garantni iznos za učešće na javnom oglasu za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora – lokala“. Dokaz o uplati mora se priključiti pismenoj ponudi.

VII Najpovoljniji ponuđač je onaj učesnik koji ponudi najviši mesečni iznos zakupnine po m2 za lokal.

VIII Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u listu „Zrenjanin“ i isti ističe dana 08.10.2016. godine.

IX Ponude se upućuju putem pošte, preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu JKP „Pijace i parkinzi“ Zrenjanin ul. Bulevar Milutina Milankovića bb, sa naznakom „Za javni oglas za zakup poslovnog prostora – lokala“ i naznakom „ne otvaraj“. Ponude u otvorenim kovertama i neblagovremene odbacuju se kao neuredne i ne učestvuju u postupku.

X Otvaranje ponuda izvršiće se javno od strane Komisije za poslovni prostor dana 13. 10. 2016. godine u 10.00 časova u prostorijama JKP „Pijace i parkinzi“ Zrenjanin u Zrenjaninu ul. Bul. Milutina Milankovića bb.

XI O rezultatima javnog oglasa ponuđači će biti obavešteni pismenim putem u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zakup predmetnog poslovnog prostora od strane Nadzornog odbora JKP „Pijace i parkinzi“ Zrenjanin.
Najpovoljniji ponuđač je dužan da u roku od 3 dana od dana prijema obaveštenja iz prethodnog stava zaključi Ugovor o zakupu predmetnog lokala, ukoliko to ne učini smatra se da je odustao od ponude.

XII Najpovoljniji ponuđač koji odustane od svoje ponude gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa.
Ponuđačima koji ne uspeju na Javnom oglasu garantni iznos se vraća u nominalnom iznosu u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnijih ponuđača.

XIII Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JKP „Pijace i parkinzi“ Zrenjanin o davanju u zakup predmetnog lokala i saglasnosti Republičke direkcije za imovinu sa budućim zakupcem će se zaključiti Ugovor o zakupu kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

XIV Zakupac će se Ugovorom o zakupu obavezati:
– da poslovni prostor preuzima u viđenom stanju,
– da se pridržava režima rada pijace utvrđenog Odlukom o pijačnom redu i drugim aktima JKP „Pijace i parkinzi“,
– da pri izvođenju radova na privođenju lokala nameni ne remeti rad pijace,
– da ne može obavljati delatnost van lokala,
– da plati unapred tri zakupnine odmah po potpisivanju Ugovora o zakupu, u kom slučaju garantni iznos se uračunava u zakupninu,
– da samostalno zasnuje potrošački odnos sa svim komunalnim preduzećima posebno sa DP „Grejanje“, JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Čistoća i zelenilo“,
– da plaća utrošenu električnu energiju na osnovu fakture izdate od strane Zakupodavca,
– da eventualna ulaganja u zakupljeni prostor može vršiti samo uz saglasnost JKP “Pijace i parkinzi” Zrenjanin,
– da ne izdaje lokal u podzakup,
– da nakon isteka roka zakupa vrati zakupodavcu lokal u stanju u kakvom ga je primio,
– da nakon isteka roka zakupa ili prestanka zakupa iz bilo kog razloga nema pravo na naknadu uloženih sredstava kojim je povećana vrednost lokala.
Primopredaja lokala se vrši zapisnički nakon potpisivanja ugovora.
Ugovor o zakupu će stupiti na snagu nakon dobijanja saglasnosti od Direkcija za imovinu Republike Srbije.

XV U cilju obezbeđenja urednog plaćanja mesečne zakupnine i ostalih troškova (struja, voda, grejanje i drugo), utvrđuju se alternativno sledeći instrumenti obezbeđenja plaćanja:
– uspostavljanje hipoteke ili ručne zaloge u korist JKP „Pijace i parkinzi“ Zrenjanin na nekretnini, odnosno pokretnoj stvari zakupca u visini 6 mesečnih zakupnina,
– garancija banke,
– tri blanko menice potpisane od strane ovlašećnih lica za potpisivanje, koje su registrovane u Registru menice Narodne banke Srbije i Ovlašećnje za popunjavanje blanko menice,
– tri blanko menice bez protesta potpisane od strane dva svedoka ukoliko je ponuđač fizičko lice koje su registrovane u Registru menice Narodne banke Srbije i Ovlašećnje za popunjavanje blanko menice.

NAPOMENA: Do realizacije instrumenta obezbeđenja plaćanja dolazi jedino u slučaju da budući zakupac ne plaća redovnu zakupninu i ostale troškove (struja, voda, grejanje i drugo) i to odmah nakon što bude opomenut.

XVI Lice koje bude utvrđeno kao najpovoljniji ponuđač biće dužno da pre zaključenja ugovora o zakupu dostavi JKP „Pijace i parkinzi“ Zrenjanin dokaz o vlasništvu na nekretnini (izvod iz zemljišne knjige ili garanciju banke, ili tri blanko menice potpisane od strane ovlašećnih lica za potpisivanje, koje su registrovane u Registru menice Narodne banke Srbije i Ovlašećnje za popunjavanje blanko menice ili tri blanko menice bez protesta potpisane od strane dva svedoka ukoliko je ponuđač fizičko lice koje su registrovane u Registru menice Narodne banke Srbije i Ovlašećnje za popunjavanje blanko menice), kao jedno od sredstava obezbeđenja plaćanja po izboru najpovoljnijeg ponuđača.

NAPOMENA: Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne bude ispunio ovaj uslov, sa njim se neće zaključivati ugovor o zakupu.

XVII Za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti na telefone 023/ 511-218 i 064/8116921. Lice za kontakt je Radić Goran.

Podeli članak
sinovoz
FAM