Ekonomija

JAVNO NADMETANjE ZA POSLOVNE PROSTORIJE

Na osnovu Odluke Gradonačelnika grada Zrenjanina br. II-361-2-2/2016 od 10. 02. 2016. godine, Komisija za izdavanje u zakup poslovnog prostora grada Zrenjanina objavljuje

O G L A S

o javnom nadmetanju za izdavanje u zakup poslovnih prostorija grada Zrenjanina i to sledećih poslovnih prostorija – lokala:

 

1. Lokal (P = 197,63 m2) koji se nalazi u prizemlju zgrade u Zrenjaninu u ul. Žitni trg br.1, ulični lokal. Početna mesečna zakupnina iznosi 66.403,68 dinara.

2. Lokal (P=29,90 m2) koji se nalazi u prizemlju zgrade u Zrenjaninu u ul. Brigadira Ristića br.8, ulični lokal. Početna mesečna zakupnina iznosi 8.849,60 dinara.

3. Lokal (P=155,00 m2) koji se nalazi u prizemlju zgrade u Zrenjaninu u ul. Todora Manojlovića br.13/1, ulični lokal. Početna mesečna zakupnina iznosi 28.520,00 dinara.

4. Lokal (P= 32,09 m2) koji se nalazi u prizemlju zgrade u Zrenjaninu u ul. Pupinova br.7, ulični lokal. Početna mesečna zakupnina iznosi 13.092,71 dinara.

5. Lokal (P=30,46 m2) koji se nalazi u prizemlju zgrade u Zrenjaninu u ul. Ive Lole Ribara br.60, ulični lokal. Početna mesečna zakupnina iznosi 8.041,44 dinara.

6. Lokal (P=131,78 m2) koji se nalazi u prizemlju zgrade u Lazarevu u ul. Ive Lole Ribara br.51, ulični lokal. Početna mesečna zakupnina iznosi 13.705,12 dinara

7. Lokal (P=48,00 m2) koji se nalazi u prizemlju zgrade u Zrenjaninu u ul. Labudova br.2a, ulični lokal. Početna mesečna zakupnina iznosi 9.600,00 dinara.

8. Lokal (P= 50,88 m2) koji se nalazi u prizemlju zgrade u Zrenjaninu u ul. Zmaj Jovina br.3, ulični lokal. Početna mesečna zakupnina iznosi 13.432,00 dinara.

9. Lokal (P= 172,12 m2 (87,31 m2 + 84,81 m2) ) koji se nalazi u prizemlju zgrade u Zrenjaninu u ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.47, ulični lokal sa galerijom. Početna mesečna zakupnina iznosi 111.554,90 dinara.

10. Lokal (P= 111,60 m2) koji se nalazi u prizemlju zgrade u Zrenjaninu u ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.43, ulični lokal. Početna mesečna zakupnina iznosi 95.976,00 dinara.

11. Lokal (P= 15,51 m2) koji se nalazi u prizemlju zgrade u Zrenjaninu u ul. Pupinova br.2, ulični lokal. Početna mesečna zakupnina iznosi 8.220,30 dinara.

12. Lokal (P = 129.43 m2) koji se nalazi u prizemlju zgrade u Zrenjaninu u ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.4, ulični lokal. Početna mesečna zakupnina iznosi 111.309,80 dinara.

13. Lokal (P= 13.68m2) koji se nalazi u prizemlju zgrade u Zrenjaninu u ul. Dr Miroslava Tirše bb, ulični lokal . Početna mesečna zakupnina iznosi 11.312,40 dinara.

OPŠTI USLOVI JAVNOG NADMETANjA:

1. Za lokale u kojima će budući zakupac obavljati delatnosti igre na sreću (klasične igre na sreću i nagradne igre u robi i uslugama) na izlicitirani iznos primenjuje se korektivni koeficijent 2.
Za lokale u kojima će budući zakupac obavljati delatnosti finansijsko-tehničke i poslovne usluge, banke i osiguravajuća društva na izlicitirani iznos primenjuje se korektivni koeficijent od 1,5.

2. Poslovni prostor budući zakupac može koristiti za obavljanje svih delatnosti, koje su registrovane kao delatnosti u skladu sa zakonom. Izuzetno, poslovni prostor u Zrenjaninu, u ul. Kralja Petra I, Kralja I Aleksandra Karađorđevića, Žitni trg, Pupinova ne može se koristiti za obavljanje poslovnih delatnosti kod kojih se stvara buka, povećana temperatura, neprijatni mirisi, prašina i drugi štetni uticaji na okolinu.

3. Radi uvida u dokumentaciju i poslovni prostor, potencijalni zakupci se mogu javiti telefonom na broj 023/562-600, svakog radnog dana od 8 časova do 14 časova ili doći u prostorije JP „GSA“ Zrenjanin, u Zrenjaninu, ul. Gimnazijska br. 7.

4. Troškovi zasnivanja potrošačkog odnosa sa preduzećem za snabdevanje električnom energijom, toplotnom energijom i drugim komunalnim uslugama, kod svih poslovnih prostora padaju na teret budućih zakupaca.

5. Lokali se izdaju u viđenom stanju.

6. Budući zakupac se posebno obavezuje da svojim sredstvima učestvuje u troškovima potrebnim za uređenje fasade zgrade u kojoj se nalazi poslovni prostor koji se izdaje u zakup, a srazmerno površini poslovnog prostora.
Budući zakupac ne može vršiti adaptaciju poslovnog prostora bez prethodne saglasnosti zakupodavca. Troškove eventualne adaptacije poslovnog prostora i privođenja nameni za koju je izdat snosi zakupac.
Budući zakupac se obavezuje da će eventualne investicione radove na poslovnom prostoru izvršiti o svom trošku,prema uobičajenim standardima i važećim propisima u oblasti građevinarstva i uz pismenu saglasnost zakupodavca.

7. Lokali se izdaju na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, sa mogućnošću obnavljanja ugovora. U slučaju da je poslovni prostor predmet restitucije primenjivaće se odredbe Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (Sl. glasnik RS br. 72/2011, 108/2013, 142/2014 i 88/2015 – odluka US). Prijava za javno nadmetanje zainteresovanih lica treba da sadrži:

– Sve potrebne podatke za identifikaciju podnosioca prijave(za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, JMBG, za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, JMBG, naziv radnje, matični broj, za pravna lica: naziv i sedište, matični broj pravnog lica, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave),
– Jasno izraženu volju za koji poslovni prostor se prijava podnosi,
– Delatnost koja će se obavljati,
– Dokaz o uplati garantnog iznosa,
– Izjavu da će poslovni prostor preuzeti u viđenom stanju,
– Izjavu da će, ukoliko je na poslovnom prostoru potrebno obavljanje investicionih radova, iste izvršiti o svom trošku, u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i uz pismenu saglasnost JP „GSA“ Zrenjanin,
– Izjavu da učesnik nadmetanja ili član njegovog porodičnog domaćinstva nema neizmirenih obaveza po osnovu ranije zaključenih ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Preduzećem.
– Izjavu da će učesnik nadmetanja, ukoliko izlicitira poslovni prostor, pre potpisivanja ugovora o zakupu, priložiti tražena sredstva obezbeđenja plaćanja zakupnine

Na javnom nadmetanju potencijalni zakupci mogu da učestvuju pod sledećim uslovima:

A) Pravna lica i preduzetnici:
– da je registrovano za obavljanje određene delatnosti,
– da priloži dokaz nadležnog organa da protiv njega nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno da mu nije zabranjen rad na osnovu sudske ili druge odluke sa obavezujućom snagom,
– da je priložio urednu punomoć za zastupanje,
– da je priložio dokaz o uplati garantnog iznosa,
– da potencijalni zakupac ili član njegovog porodičnog domaćinstva, odnosno povezana lica pravnog lica, nemaju neizmirenih obaveza po osnovu ranije zaključenih ugovora o zakupu poslovnog prostora sa JP „GSA“ Zrenjanin,
– da priloži dokaz da mu poslovni računi nisu u blokadi u poslednja tri meseca

B) Fizička lica:
– da pruži dokaz o uplati garantnog iznosa,
– obavezu da se registruje za obavljanje odgovarajuće delatnosti do isteka roka za zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora,
– da potencijalni zakupac ili član njegovog porodičnog domaćinstva nema neizmirenih obaveza po osnovu ranije zaključenih ugovora o zakupu poslovnog prostora sa JP „GSA“ Zrenjanin.

Pod članom porodičnog domaćinstva podrazumevaju se bračni drug, deca i roditelji zakupca i njegovog bračnog druga.

Učesnik javnog nadmetanja uz prijavu, dostavlja i dokaze o ispunjenosti gorenavedenih uslova koje mora ispunjavati kao pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice. U smislu dokaza da potencijalni zakupac ili član njegovog porodičnog domaćinstva nema neizmirenih obaveza po osnovu ranije zaključenih ugovora o zakupu poslovnog prostora sa JP „GSA“ Zrenjanin, dostaviti izjavu o istom u kojoj su navedeni članovi porodičnog domaćinstva, odnosno povezana lica kod pravnog lica.
Uz prijavu navesti broj tekućeg računa radi povraćaja garantnog iznosa.
U slučaju sprečenosti da prisustvuje postupku javnog nadmetanja potrebna je potpisana punomoć za lice koje učestvuje u javnom nadmetanju, overena od strane nadležnog organa.

8. Na izlicitirani iznos mesečne zakupnine budući zakupac plaća i posebno obračunat porez na dodatu vrednost u visini koju propisuje Zakon o porezu na dodatu vrednost.

9. Zainteresovana lica mogu podneti pismene prijave za učešće u ovom nadmetanju od dana objavljivanja ovog Oglasa u listu „Zrenjanin“ do 29.02.2016. godine poštom ili lično na adresu JP „Gradska stambena agencija“ Zrenjanin, ul. Gimnazijska br. 7, Zrenjanin, sa oznakom Prijava za učešće u postupku javnog nadmetanja.

10. Garantni iznos se uplaćuje na tekući račun br. 840-946-804-70, primalac: JP „Gradska stambena agencija“ Zrenjanin, prihodi od zakupa poslovnog prostora, sa naznakom: „uplata garantnog iznosa za učešće na javnom nadmetanju“.
– Garantni iznos za poslovni prostor pod rednim brojem 2, 5, 7 i 11 iznosi 20.000,00 dinara
– Garantni iznos za poslovni prostor pod rednim brojem 4, 6, 8 i 13 iznosi 40.000,00 dinara
– Garantni iznos za poslovni prostor pod rednim brojem 1 i 3 iznosi 100.000,00 dinara.
– Garantni iznos za poslovni prostor pod rednim brojem 10 iznosi 150.000,00 dinara.
– Garantni iznos za poslovni prostor pod rednim brojem 9 i 12 iznosi 200.000,00 dinara.

11. Javno nadmetanja održaće se 04.03.2016. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama JP „Gradska stambena agencija“ Zrenjanin u Zrenjaninu, u ul. Gimnazijska br. 7.

12. Postupak javnog nadmetanja će se održati odmah nakon što Komisija utvrdi prijavljene ponuđače i utvrdi da su ispunjeni uslovi za javno nadmetanje. O toku postupka će se voditi Zapisnik.

13. Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, a nepotupne ili neblagovremene prijave se odbacuju.

14. U postupku javnog nadmetanja licitacioni korak ne može biti manji od 5% ni veći od 15% od utvrđene početne cene.

15. Lice koje bude utvrđeno kao najpovoljniji ponuđač, biće dužno da u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti Odluke o dodeli poslovnog prostora u zakup unapred uplati, u korist zakupodavca, tri mesečne zakupnine u iznosu postignutom u postupku davanja u zakup poslovnog prostora, uvećane za pripadajući porez na dodatu vrednost za navedeni iznos, a uplata služi kao sredstvo obezbeđenja potraživanja zakupnine i da pre zaključivanja ugovora o zakupu položi odgovarajuće sredstvo obezbeđenja potraživanja zakupnine u vidu menice, bankarske garancije, zaloge i tome slično, a ugovorom o zakupu definisaće se sredstvo obezbeđenja.

KOMISIJA ZA IZDAVANjE U ZAKUP
POSLOVNOG PROSTORA

Podeli članak
sinovoz
FAM