Društvo YSLAJDER

TREĆI KONKURSNI ROK NA FAKULTETU „MIHAJLO PUPIN“

Tehnički fakultet
Foto: Dušan Bartolović

ZRENJANIN – Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2017/2018. godini. U pitanju je treći upisni rok.

 

UPISNI ROK
Foto: Dušan Bartolović

 

Na osnovne akademske studije se može upisati ukupno 115 studenata, i to 20 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 95 samofinansirajućih studenata. Cena školarine za državljane Srbije je 75.000 dinara, a za strance 1.500 evra.

 

konkursni rok

 

Broj studenata koji se upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine po afirmativnim merama može biti maksimalno 1% od odobrene budžetske kvote i on se dodaje na broj koji je već odobren fakultetima:

 

– za upis studenata sa invaliditetom – 3 budžetska mesta,

 

– za upis studenata Romske nacionalne manjine – 2 budžetska mesta,

 

– za upis državljana Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu – 3 budžetska mesta.

 

2. Uslovi konkurisanja:

 

U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

 

3. Polaganje prijemnog ispita:

 

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu PRIJEMNI ISPIT.

 

Prilikom konkurisanja kandidat dobija prijavni list sa pratećom dokumentacijom. Kandidat ima pravo da se prijavi na najviše 2 (dva) studijska programa. Na prijavnom listu kandidat se opredeljuje za osnovnu želju (1), i sekundarnu želju pod (2). Prijavni list se predaje na šalteru Studentske službe.

 

Strogo je zabranjeno predavanje više prijavnih listova.

 

Prijemni ispit za kandidate na svim studijskim programima polaže se iz MATEMATIKE po programu srednje mašinske, srednje građevinske, srednje elektrotehničke ili saobraćajne škole, osim kandidata koji konkurišu za sledeće studijske programe:

 

– INŽENJERSKI MENADŽMENT, mogu polagati prijemni ispit iz jednog od četiri navedena predmeta: MATEMATIKE, ORGANIZACIJE RADA I MENADŽMENTA, MARKETINGA ili PREDUZETNIŠTVA.

 

– ODEVNO INŽENJERSTVO, mogu polagati prijemni ispit iz jednog od tri navedena predmeta: MATEMATIKE, TEKSTILNIH VLAKANA ili LIKOVNE KULTURE.

 

– MAŠINSKO INŽENJERSTVO, mogu polagati prijemni ispit iz jednog od tri navedena predmeta: MATEMATIKA, ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA, TRANSPORTNI SISTEMI.

 

– MENADŽMENT INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA, mogu polagati prijemni ispit iz jednog od dva navedena predmeta: MATEMATIKE ili RAČUNARSTVO I INFORMATIKA.

 

– INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, obavezno polažu prijemni ispit iz dva dela MATEMATIKE SA PROVEROM SKOLONOSTI ZA STUDIJE INŽENJERSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE. Kandidat u okviru neophodnih 14 bodova treba ostvariti najmanje 5 bodova po pojedinačnom predmetu.

 

Kandidati koji su kao učenici 3. ili 4. razreda srednje škole osvojili 1, 2, ili 3. mesto na državnom takmičenju u čijoj organizaciji učestvuje Ministarstvo prosvete, ili na međunarodnom takmičenju prepoznatog kod Ministarstva prosvete, na osnovu podnete molbe i odobrene od strane stručne komisije ne polažu prijemni ispit iz odgovarajućeg nastavnog predmeta, (ukoliko to pravo nije ranije iskorišteno), te dobijaju maskimalan broj bodova na prijemnom.

 

Pripadnik nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji AP Vojvodine može polagati prijemni ispit na maternjem jeziku na osnovu ličnog zahteva podnetog u pisanom obliku prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

 

konkursni rok
Foto: Dušan Bartolović

 

4. Konkursni rokovi:

 

Treći konkursni rok:

 

– 4. oktobar prijavljivanje kandidata

 

– 5. oktobar polaganje prijemnog ispita

 

– 5. oktobar objavljivanje preliminarne rang liste

 

– 9. oktobar objavljivanje konačne rang liste

 

– 9. oktobar upis primljenih kandidata.

 

5. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata:

 

Na konkurs je potrebno podneti sledeća dokumenta:

 

– prijavu na konkurs (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta);

 

– original ili overene fotokopije;

 

– svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole;

 

– diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;

 

– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita;

 

– kopija lične karta

 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis podnosi:

 

– originalna dokumenata iz prethodnog stava;

 

– komplet obrazaca za upis (kupuje se u skriptarnici Fakulteta);

 

– dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;

 

– dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa;

 

– dokaz o uplati 1. rate školarine za samofinansirajuće studente.

 

Po završetku upisa kandidati koji nisu upisani treba da podignu svoja dokumenta do datuma isteka termina upisa. Posle tog roka dokumenti neće biti sačuvani.

 

6. Novčane naknade:

 

– za polaganje prijemnog ispita: 6000,00 dinara

 

– za upis: 6000,00 dinara

 

Foto: Dušan Bartolović

 

7. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi:

 

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha kandidata postignutog u srednjem obrazovanju (do 40 bodova) i uspeha postignutog na prijemnom ispitu u skladu sa merilima Fakulteta i Odlukom Vlade RS (do 60 bodova).

 

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta sa numeričkim ocenama u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Prosečne ocene i opšti uspeh u srednjoj školi računaju se po pravilima zaokruživanja na dve decimale.

 

Kandidat je položio prijemni ispit ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje 14 bodova.

 

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen ovim konkursom za visokoškolsku ustanovu, i ima više od 50 bodova.

 

Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do utvrđenog ukupnog broja studenata i ima najmanje 30 bodova.

 

Za svaki studijski program se utvrđuje jedinstvena rang lista svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim konkursom. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija, kao i da li će biti finansiran na teret budžeta ili na teret samofinansiranja.

 

Nakon polaganja prijemnog ispita i rangiranja svih prijavljenih kandidata po osnovnoj želji, ukoliko preostane nepopunjenih mesta na studijskim programima, vrši se raspoređivanje kandidata po sekundarnoj želji na osnovu pojedinačnih molbi kandidata, prema broju stečenih bodova.

 

Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan studijski program na istom nivou studija na teritoriji Srbije, što svaki kandidat potvrđuje davanjem izjave pri upisu.

 

Kandidati koji se u prethodnom školovanju studirali u statusu budžetskih studenata, nemaju pravo ponovnog upisa na isti nivo studija u ovom statusu, što kandidati potvrđuju davanjem izjave pri upisu.

 

Za kandidate koji su stekli uslov za upis, a ne upišu se u roku predviđenom konkursom smatraće se da su odustali od upisa i u tom slučaju pravo upisa stiče sledeći kandidat sa konačne rang liste.

 

Primljeni kandidati koji su na konkurs podneli overene fotokopije dokumenata, prilikom upisa MORAJU podneti ORIGINAL dokumenta.

 

Ukoliko na nekom studijskom programu ostane slobodnih mesta mogu se upisati i lica koji su na drugom fakultetu polagala odgovarajući prijemni ispit i imaju dovoljan broj bodova za upis i položen prijemni ispit (na prijemnom ispitu osvojenih minimalno 14 bodova). Upis takvih kandidata će se obaviti poslednjeg dana upisnog roka. Rezultati prijemnih ispita iz prethodnih rokova se ne uzimaju u razmatranje.

 

8. Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled:

 

Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom, može podneti prigovor dekanu na kojoj je konkurisao za prijem u roku od 36 sati od objavljivanja rang liste. Dekan donosi odluku o prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora.

 

Ako rangirani kandidati do popune broja objavljenog Konkursom, nakon objavljivanje konačne rang liste, ne izvrše upis u roku koji je određen za upis, umesto njih se obaveštavaju sledeći kandidati prema redosledu utvrđenom po konačnoj rang listi za Fakultet, sve dok se ne upiše konkursom određeni broj.

 

PODNOŠENJE PRIMEDBI I NJIHOVO REŠAVANJE VRŠI SE U STRIKTNO ODREĐENIM VREMENSKIM TERMINIMA. SKREĆE SE PAŽNJA KANDIDATIMA DA SE STROGO PRIDRŽAVAJU NAVEDENIH ROKOVA, JER SE NEBLAGOVREMENO PODNETE PRIMEDBE NEĆE UVAŽAVATI.

 

 

9. Upis stranih državljana:

 

Strani državljani imaju pravo učešća na konkursu pod istim uslovima kao i domaći državljani, pod uslovom da prilože, kao dodatnu dokumentaciju, dokaz o zdravstvenom osiguranju i znanju srpskog jezika. Upisuju se u statusu samofinansirajućeg studenta. Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom ili bilatelarnim sporazumom univerziteta nije drugačije određeno.

 

Dodatna dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata

 

1. nostrifikovana diploma o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju ili potvrda da je nostrifikacija u toku,

 

2. dokaz da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje,

 

3. da vlada jezikom studija, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.

 

Nostrifikovana diploma mora se predati pri upisu, inače se upis ne može sprovesti.

 

10. Upis kandidata na Fakultet državljana Republike Srbije koji su srednju školu ili deo srednjoškolskog obrazovanja završili u inostranstvu:

 

Državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao ostali državljani Republike Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Kandidat sam nostrifikuje svedočanstva ili diplomu.

 

Kandidat može da konkuriše za upis na studijski program u slučaju kada postupak za priznavanje strane školske odnosno visokoškolske isprave nije završen pre roka za podnošenje prijave na konkurs. Kandidati navedeni u ovom stavu moraju do upisa da prilože rešenje o priznavanju inostrane javne isprave, kao uslov za upis na studijski program.

 

Ovi kandidati upisuju se na visokoškolske ustanove na osnovu posebne rang liste u okviru kvote koja se utvrđuje kao 2 odsto broja određenog za upis studenata na teret budžeta, odnosno broja onih koji plaćaju školarinu.

 

11. Napomena:

 

Kontakt telefoni za dobijanje informacija

 

– studentska služba Fakulteta: 023/550-530

 

Dekan Fakulteta

 

Prof. dr Dragica Radosav

Podeli članak

Dodaj komentar

Klikni da bi ostavio komentar

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

sinovoz