Društvo

RASPISAN KONKURS ZA SOCIJALNE STANOVE

Na osnovu člana 8. stav 2. Odluke o raspolaganju stanovima grada Zrenjanina na osnovu Programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje (“Službeni list grada Zrenjanina“, br. 15/15), i Odluke o raspisivanju konkursa za davanje u zakup stanova izgrađenih na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Gradska stambena agencija“ Zrenjanin broj 170/2 od dana 27.01.2016. godine Nadzorni odbor Javnog preduzeća “Gradska stambena agencija Zrenjanin“ Zrenjanin raspisuje

K O N K U R S
ZA DAVANJE U ZAKUP STANOVA IZGRAĐENIH NA OSNOVU PROGRAMA
IZGRADNJE STANOVA ZA SOCIJALNO STANOVANJE

I

Uslovi za učešće na Konkursu:

Na konkursu mogu učestvovati lica koja na području Republike Srbije nemaju u vlasništvu stan ili porodičnu kuću, ukoliko:

1. je svako lice i svaki član njegovog porodičnog domaćinstva bez stana u svojini ili je lice kao i svaki član njegovog porodičnog domaćinstva bez stana odgovarajućeg standarda, u smislu člana 2. stav 1. tačka 6. Uredbe o uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva zakupaca stanova izgrađenih na osnovu Programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje (“Službeni glasnik RS“, br. 140/2014) (u daljem tekstu: Uredba).
Uzima se u obzir stambeni status koji su ostvarili lice, odnosno lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, a koji su bez stana u svojini ili bez stana odgovarajućeg standarda, samo ako je taj stambeni status ostvaren neprekidno u periodu od najmanje tri godine zaključno sa danom podnošenja prijave.
2. da lice samostalno ili sa članovima svog porodičnog domaćinstva, ostvaruje primanja koja ne prelaze granice primanja iz člana 3. Uredbe,
3. da je lice podnelo pisanu prijavu Komisiji za davanje u zakup stanova izgrađenih na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje (u daljem tekstu: Komisija) sa dokazima o svim činjenicama na osnovu kojih se ocenjuje ispunjenost uslova za rešavanje stambene potrebe i redosled na listi za rešavanje stambenih potreba,
4. da lice ima prebivalište na teritoriji grada Zrenjanina, u neprekidnom trajanju od najmanje 3 godine zaključno sa danom podnošenja prijave.

II

Postupak davanja stanova u zakup sprovodi Komisija.

III

Predmet konkursa:

Javno preduzeće “Gradska stambena agencija Zrenjanin“ Zrenjanin (u daljem tekstu: Agencija) će stanove davati u zakup na određeno vreme, na period od 3 godine, uz mogućnost obnavljanja ugovornog odnosa, bez prava na otkup stana, licima koja na području Republike Srbije nemaju u vlasništvu stan ili porodičnu kuću, i to:

1. Stambeno ugroženim invalidnim licima i licima sa telesnim oštećenjem sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina u poslednje tri godine, zaključno sa danom podnošenja prijave, ukupno 1 stan i to:
– stan broj 1 u porodičnoj stambenoj zgradi za kolektivno (socijalno) stanovanje označenoj kao zgrada broj 1 u prizemlju, površine 48,83 m².
Zgrada se nalazi na katastarskoj parceli 14568/7 LN 22577 K.O. Zrenjanin I i ima ulaz iz ulice Franje Kluza.
2. Ostalim stambeno ugroženim licima predviđenim članom 7. Uredbe (porodice sa više dece, lica preko 65 godina starosti, deca bez roditeljskog staranja, samohrani roditelji i ostala lica u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona o socijalnom stanovanju (“Službeni glasnik RS“, br. 72/09), sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina u poslednje 3 godine, zaključno sa danom podnošenja prijave, ukupno 4 stana i to:
– stan broj 2 u porodičnoj stambenoj zgradi za kolektivno (socijalno) stanovanje označenoj kao zgrada broj 1 u prizemlju, površine 56,59 m²,
– stan broj 4 u porodičnoj stambenoj zgradi za kolektivno (socijalno) stanovanje označenoj kao zgrada broj 1 u prizemlju, površine 56,59 m²,
– stan broj 2 u porodičnoj stambenoj zgradi za kolektivno (socijalno) stanovanje označenoj kao zgrada broj 2 u prizemlju, površine 56,59 m²,
– stan broj 4 u porodičnoj stambenoj zgradi za kolektivno (socijalno) stanovanje označenoj kao zgrada broj 2 u prizemlju, površine 56,59 m².
Obe zgrade se nalaze na katastarskoj parceli 14568/7 LN 22577 K.O. Zrenjanin I i imaju ulaz iz ulice Franje Kluza.

NAPOMENA: Neophodno je da svaki učesnik Konkursa naznači stan za koji podnosi prijavu saglasno broju članova svoga domaćinstva imajući u vidu član 18. Uredbe o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje (“Sl. glasnik RS“, br. 26/2013).
Pod članovima porodičnog domaćinstva podrazumevaju se članovi porodice lica koje se prijavljuje na konkurs koji žive sa njim u zajedničkom domaćinstvu i to: bračni drug, deca rođena u braku, van braka, usvojena i pastorčad i druga lica koja je ono ili njegov bračni drug dužan po zakonu da izdržava, a žive sa njim u zajedničkom domaćinstvu.

IV

Prijava na Konkurs

Svaki učesnik Konkursa dužan je da za učešće na konkursu podnese uredno popunjenu i potpisom overenu prijavu na obrazcu koji se može preuzeti u prostorijama Agencije u ulici Gimnazijska br. 7, radnim danom od 8,00 do 14,00 časova, na pisarnici Gradske uprave grada Zrenjanina, šalter broj 8 i na internet stranici grada Zrenjanina www.zrenjanin.rs, u vreme trajanja konkursa.
Prijava mora da sadrži sve elemente navedene u obrazcu prijave kao i svu prateću dokumentaciju koja je navedena u prijavi.

Tekst Uredbe o uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva zakupaca stanova izgrađenih na osnovu Programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje (Sl. glasnik RS“, br. 140/2014) i tekst Uredbe o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje (“Sl. glasnik RS“, br. 26/2013) može se preuzeti na gore navedenoj internet stranici grada Zrenjanina.

V

Uputstvo učesnicima na Konkursu

Lica ne mogu ostvariti pravo na rešavanje stambene potrebe u skladu sa članom 5. Uredbe u slučaju da:
1. lice ili član njegovog porodičnog domaćinstva na teritoriji Republike Srbije ima u svojini useljiv stan ili porodičnu stambenu zgradu, koja je odgovarajućeg standarda, u smislu člana 2. stav 1. tačka 6. Uredbe,
2. stan u javnoj svojini iz stava 1. tačka 1. ovog člana koristi po osnovu zakupa na neodređeno vreme,
3. lice ili član njegovog porodičnog domaćinstva ima pravo doživotnog stanovanja (plodouživanja) na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi,
4. je lice, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva pre podnošenja prijave u skladu sa Uredbom, koristilo subvencionisani zajam ili jednokratnu pomoć Republike Srbije za rešavanje stambene potrebe,
5. je lice ili član njegovog porodičnog domaćinstva u periodu od 5 godina do dana stupanja na snagu Uredbe svojom voljom, lišio sebe svojine ili susvojine na stanu ili stambenoj zgradi, drugoj nepokretnosti ili pokretnoj stvari, čija tržišna vrednost iznosi više od 50% tržišne vrednosti stana odgovarajućeg standarda u smislu člana 2. stav 1. tačka 6. Uredbe.

Razmatraće se samo one prijave prema kojima porodica ostvaruje mesečna primanja definisana na sledeći način:

 

Величина домаћинства – по броју особа Коефицијент ОЕЦД  еквивалентна скала Процентуално изражена граница примања за закуп стана, у односу на просечну месечну зараду у јединици локалне самоуправе Максимално квалификујуће примање породичног домаћинства
једна одрасла 1.00 75.00 31,930.50
једна одрасла и једно дете 1.50 113.00 47,895.75
једна одрасла и двоје деце 2.00 150.00 63,861.00
две одрасле 1.70 128.00 54,281.85
две одрасле и једно дете 2.20 165.00 70,247.10
два одрасла и двоје деце 2.70 203.00 86,212.35
три одрасла и троје деце 3.20 240.00 102,177.60

Maksimalno kvalifikujuće primanje porodičnog domaćinstva utvrđuje se množenjem odgovarajućeg koeficijenta OECD ekvivalentne skale, 75% i prosečne mesečne zarade u jedinici lokalne samouprave u skladu sa podacima organa nadležnog za poslove zvanične statistike.
Prilikom utvrđivanja maksimalnih kvalifikujućih primanja porodičnog domaćinstva u slučajevima koji nisu definisani tabelom, primenjivaće se OECD ekvivalentna skala, kojom je utvrđeno da se za svakog dodatnog člana koeficijent uvećava za 0,7, za svako dete do 14 godina starosti za 0,5, a za osobe sa invaliditetom koeficijent se uvećava za dodatnih 0,5.
Iznos zakupnine ne sme da prelazi 30% primanja lica, odnosno njegovih primanja i primanja članova njegovog porodičnog domaćinstva, a taj iznos primanja predstavlja donju granicu primanja i to:

Месечна закупнина Површина стана м2 Доња граница примања
6,124.60 48.83 20,415.33
7,097.91 56.59 23,659.70

 

Prijave koje sadrže primanja van ovih, napred navedenih, neće se razmatrati.

Neblagovremene i nepotpune prijave Komisija neće razmatrati.

Visinu zakupnine utvrđuje Nadzorni odbor Agencije na osnovu parametara unapred utvrđenih članom 43. Uredbe o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje (“Službeni glasnik RS” br. 26/13), a ona će biti usklađivana u toku trajanja zakupa.

Visina mesečne zakupnine je određena u iznosu od:

Za stan površine 48,83m2 – mesečna zakupnina iznosi 6.124,60 dinara
Za stan površine 56,59m2 – mesečna zakupnina iznosi 7.097,91 dinara
Zakupac je obavezan da snosi i troškove tekućeg održavanja stana i troškove komunalnih usluga ( struja, voda, grejanje i dr.) po utrošku, nije ovlašćen da u stanu vrši bilo kakve prepravke i rekonstrukcije bez pismene saglasnosti Zakupodavca i drugo u skladu sa Uredbom o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje.

Zakupodavac ima pravo da najmanje jednom mesečno, a po potrebi i češće, obiđe stan, proveri da li se stan koristi u skladu sa ugovorom o zakupu i proveri da li je Zakupac platio račune za komunalne usluge, kao i druga prava u skladu sa Uredbom o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje.

Zakupcu se može produžiti ugovor i odobriti odgovarajući bonus pod uslovom da uredno izmiruje svoje obaveze, kao i odobriti druga pogodnost u skladu sa ugovorom u skladu sa Uredbom o standardima i normativima za planiranje, projektovanje, građenje i uslovima za korišćenje i održavanje stanova za socijalno stanovanje.

Utvrđivanje reda prvenstva vršiće Komisija, pri čemu prednost u rešavanju stambene potrebe davanjem stana u zakup imaju lica koja pripadaju sledećim kategorijama, po redosledu kako su navedena:

osobe sa invaliditetom,
porodice sa više dece,
lica preko 65 godina starosti,
deca bez roditeljskog staranja,
samohrani roditelji i
ostala lica u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona o socijalnom stanovanju.
Ako dva ili više lica i/ili porodičnih domaćinstava imaju isti broj bodova, prednost na rang listi za davanje stana u zakup ima lice ili porodično domaćinstvo koje/a ima/ju veći broj bodova po redosledu koji je naveden.

VI

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa na oglasnoj tabli Agencije.

VII

Prijava na Konkurs, sa pratećom dokumentacijom, podnosi se Komisiji za davanje u zakup stanova izgrađenih na osnovu programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje, na adresu: Javno preduzeće “Gradska stambena agencija Zrenjanin“ Zrenjanin (za navedenu Komisiju), ul. Gimnazijska br. 7, 23000 Zrenjanin, sa naznakom: Prijava na Konkurs za davanje u zakup stanova, u zatvorenom kovertu, putem preporučene pošiljke ili lično u prostorije Agencije.

VIII

Komisija će predlog rang lista sa razultatima bodovanja objaviti na oglasnoj tabli i internet stranici grada Zrenjanina, oglasnoj tabli Agencije i lokalnim sredstvima informisanja.

IX

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 023/562600, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova u pravnom sektoru Agencije.

Predsednik Nadzornog odbora

Aleksandar Jevđić

 

 

Podeli članak

Dodaj komentar

Klikni da bi ostavio komentar

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.