Jump to the website Jump to the website

BEOGRAD, ZRENJANIN – Generalštab Vojske Srbije, Uprava za ljudske resurse, raspisao je javni konkurs za popunu radnih mesta vojnih službenika i nameštenika u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme, i to u Komandi za razvoj Banatske brigade Komande za obuku u Zrenjaninu.

 

 

Vojsci su potrebni sledeći radnici:

 

1.Građevinski stolar KV, jedan izvršilac;

 

2. Građevinski bravar, KV, jedan izvršilac;

 

3. Elektromehaničar za vozila točkaše – vozač, VKV, jedan izvršilac;

 

4. Kuvar – vođa smene, VKV, jedan izvršilac;

 

5. Moler – farbar, KV, jedan izvršilac;

 

6. Zidar – fasader VKV, jedan izvršilac;

 

7. Upravnik servisa termoenergetike, S1S, jedan izvršilac;

 

8. Rukovalac parnih kotlova sa ATK VP, KV, dva izvršioca;

 

9. Vozač, VKV, jedan izvršilac.

 

10. Operater komandnog pulta AS za neposredno gađanje OJ, SSS, jedan izvršilac.

 

11. kuvar, KV, jedan izvršilac.

 

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

 

– Da su kandidati punoletni državljani RS.

 

– Da su zdravstveno sposobni za rad u MO i VS.

 

– Da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

 

– Da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela zbog kojeg se goni po službenoj dužnosti, odnosno da kandidat nije krivično osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci.

 

– Da imaju odgovarajuću stručni spremu za radno mesto za koje konkurišu.

 

POSEBNI USLOVI KONKURSA:

 

Radno mesto na rednom broju 1:
– škola za KV radnike smer za građevinskog stolara ili stolara ili srednja škola 3. stepen, smer za građevinskog stolara ili stolara

 

Radno mesto na rednom broju 2:
– škola za KV radnike smer za građevinskog bravara ili bravara ili srednja škola 3. stepen, smer za građevinskog bravara ili bravara

 

Radno mesto na rednom broju 3:
– škola za VKV radnike smer elektromehaničar za motorna vozila i vozačka dozvola C kategorije

 

Radno mesto na rednom broju 4:
– škola za VKV radnike, smer za kuvara

 

Radno mesto na rednom broju 5:
– škola za KV radnike, smer za molera – farbara,

 

Radno mesto na rednom broju 6:
– škola za VKV radnike, smer za zidara – fasadera,

 

Radno mesto na rednom broju 7:
– viša mašinska škola smer termoenergetski i stručna osposobljenost za rukovaoca parnih kotlova sa ATK VP

 

Radno mesto na rednom broju 8:
– škola za KV radnike smer mašinski i stručna osposobljenost za rukovaoca parnih kotlova sa ATK VP

 

Radno mesto na rednom broju 9:
– škola za VKV radnike i vozačka dozvola C, D i E kategorije

 

Radno mesto na rednom broju 10:
– završena srednja škola (4. stepen) elektrotehničke struke

 

Radno mesto na rednom broju 11:
– škola za KV radnike smer za kuvara ili srednja škola 3. stepen smer za kuvara

 

PREDLOG NAČINA KONKURISANJA:

 

Uz prijavu na konkurs, koja sadrži ime, srednje ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu stanovanja i kontak telefon, kandidati treba da dostave:

 

– kraću biografiju;

 

– uverenje o državljanstvu (original ili fotokopiju overenu u sudu, opštini ili kod notara – ne stariji od šest meseci);

 

– dokaz o stečenom obrazovanju (original diploma – uverenje o završenom obrazovanju ili fotokopija overena u sudu ili opštini ili kod notara);

 

– overena fotokopija radne knjižice;

 

– fotokopija lične karte ili očitavanje elektronske lične karte.

 

Kandidati u prijavi moraju da navedu za koje formacijsko mesto konkurišu.

 

Prijave u kojima nije navedeno za koje formacijsko mesto kandidat konkuriše se neće razmatrati od strane Konkursne komisije.

 

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta u obavezu su da za svako mesto dostave molbu sa dokumentacijom.

 

Rok za podnošenje prijava je do 16. novembra.

 

Kandidati prijave sa dokumentacijom treba da dostave Komandi za razvoj Banatske brigade – Zrenjanin, u zatvorenoj koverti, sa naznakom – za javni konkurs.

 

Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Oskar Koso, telefon 021/4835-723 i 066/8701-041.

 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Konkursna dokumentacija ostaje u arhivi i neće se vraćati kandidatima.

 

Za kandidate koji ispunjavaju (opšte i posebne) uslove konkursa, biće organizovano psihološko testiranje.

 

Za kandidate koji ispunjavaju uslove (opšte i posebne) konkursa i uđu u uži izbor za prijem, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera.

 

Sva lica koja budu primljena na službu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Probni rad prati neposredno pretpostavljeni, koji posle okončanja probnog rada nadležnom rukovodiocu daje pisano mišljenje o tome da li je lice zadovoljilo na probnom radu. Licu koje ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.


valor-v
pangas

FOTO DANA

gomex
valor
persu
gsigma
bioelektrik
pangas
zlatara malisa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*